Đại sứ quán Mỹ: Hộ chiếu mới của Việt Nam phải có bị chú về nơi sinh

Đại sứ quán Mỹ: Hộ chiếu mới của Việt Nam phải có bị chú về nơi sinh

Mỹ ra thông báo về hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Mỹ ra thông báo về hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ: Hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than phải có bị chú về nơi sinh

Đại sứ quán Mỹ: Hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than phải có bị chú về nơi sinh

Mỹ đưa ra lưu ý quan trọng về hộ chiếu mới của Việt Nam

Mỹ đưa ra lưu ý quan trọng về hộ chiếu mới của Việt Nam

Mỹ ra thông báo quan trọng về hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Mỹ ra thông báo quan trọng về hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Mỹ ra thông báo quan trọng về mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam

Mỹ ra thông báo quan trọng về mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam

Bộ Công an bắt đầu in thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới

Bộ Công an bắt đầu in thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới

Bộ Công an sẽ in thông tin nơi sinh vào hộ chiếu từ ngày 15/9/2022

Bộ Công an sẽ in thông tin nơi sinh vào hộ chiếu từ ngày 15/9/2022

Từ ngày 15-9, Bộ Công an in thông tin 'Nơi sinh' vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông

Từ ngày 15-9, Bộ Công an in thông tin 'Nơi sinh' vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông

Từ 15/9, Bộ Công an sẽ in thông tin 'Nơi sinh' vào mục bị chú của hộ chiếu mới

Từ 15/9, Bộ Công an sẽ in thông tin 'Nơi sinh' vào mục bị chú của hộ chiếu mới

Bổ sung thông tin 'Nơi sinh' vào hộ chiếu mẫu mới từ 15-9

Bộ Công an sẽ in thông tin 'Nơi sinh' vào hộ chiếu phổ thông từ 15-9

Bộ Công an sẽ in thông tin 'Nơi sinh' vào hộ chiếu phổ thông từ 15-9

Từ 15/9, Bộ Công an sẽ in 'nơi sinh' vào mục bị chú hộ chiếu mẫu mới

Từ 15/9, Bộ Công an sẽ in 'nơi sinh' vào mục bị chú hộ chiếu mẫu mới

Từ 15-9, Bộ Công an in nơi sinh vào hộ chiếu mới

Từ 15-9, Bộ Công an in nơi sinh vào hộ chiếu mới

Bộ Công an: Sẽ in thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu phổ thông từ ngày 15/9

Bộ Công an: Sẽ in thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu phổ thông từ ngày 15/9

Bộ Công an in thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu phổ thông từ ngày 15/9

Bộ Công an in thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu phổ thông từ ngày 15/9