Vitranschart và chiến lược trở thành tổng công ty

Gốc
Tuần qua, Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) đã công bố hoạt động chuyển đổi theo mô hình công ty cổ phần. Các thành viên ban quản trị cũng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu 6.740 tỷ đồng trong 3 năm 2008-2010 và định hướng chuyển đổi thành Tổng công ty khi Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trở thành tập đoàn...

Tin nóng

Tin mới