Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VIWASEEN: Xây dựng kế hoạch phát triển ổn định ứng phó dịch bệnh

Ngày 25/6 tại Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và 71 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 57.548.800 cổ phần, chiếm 99,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các cổ đông đã thông qua chương trình, quy chế làm việc, các báo cáo, tờ trình quan trọng và biểu quyết các báo cáo và tờ trình.

Thay mặt HĐQT, ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019, giai đoạn 2019 – 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020 và giai đoạn 2019 – 2023; ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành năm 2019, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ban kiểm soát Tổng Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; phân phối lợi nhuận năm 2019; quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán chi phí năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Theo báo cáo của Ban lãnh đạo VIWASEEN, Tổng Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2019 với nhiều khó khăn, thách thức, nguồn công việc thiếu đã có những ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Mặc dù được chỉ đạo, quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng Công ty nhưng kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển thực hiện năm 2019 của Công ty mẹ cũng như toàn Tổng công ty không đạt được như kỳ vọng, nhiều chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch đề ra.

Cụ thể, giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ là 977,3/1.327 tỷ đồng, bằng 73,6% kế hoạch năm; giá trị đầu tư phát triển là 6,8/34 tỷ đồng bằng 20% kế hoạch năm. Đối với toàn Tổng công ty, giá trị sản xuất kinh doanh: 2.016,2/2.545,5 tỷ đồng, bằng 79,2% kế hoạch năm. Giá trị đầu tư phát triển: 54,7/106,7 tỷ đồng, bằng 51,2% kế hoạch năm. Năm 2019, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như: Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm; thi công xây lắp; sản xuất công nghiệp; sản xuất kinh doanh; đầu tư; tài chính doanh nghiệp… đạt được nhiều kết quả nhất định.

Năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn do tác động của các nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng Hội đồng quản trị cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, vai trò quản trị lãnh đạo, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành. Ban điều hành đã bám sát mục tiêu đề ra, phấn đấu vượt qua khó khăn, chủ động thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Tổng Công ty đã bảo toàn được vốn của cổ đông, ổn định đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động. Mối quan hệ doanh nghiệp và cổ đông được duy trì và phát triển, mối quan hệ lao động trong đơn vị hài hòa, ổn định và tiến bộ góp phần xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp VIWASEEN.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế: Tiến độ thi công tại một số công trình bị kéo dài, công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn chưa đảm bảo; các dự án triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra; việc đầu tư tài chính tại một số đơn vị thành viên chưa hiệu quả… dẫn tới năm 2019, đơn vị không hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch. Nguồn vốn của đơn vị được bảo toàn nhưng tốc độ khá chậm, chưa có cổ tức cho cổ đông. Trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, một số thành viên chưa thực sự chủ động xây dựng và triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cá nhân phụ trách.

Ban điều hành Tổng Công ty đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2020. Giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ theo kế hoạch là 510,2 tỷ đồng, hợp nhất toàn Tổng Công ty là 1.149,8 tỷ đồng. Giá trị đầu tư của Công ty mẹ là 19,3 tỷ đồng, Hợp nhất toàn công ty là 76,8 tỷ đồng. Theo đó, ước doanh thu của Công ty mẹ là 589,3 tỷ đồng, hợp nhất toàn công ty là 1.177,0 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Ban điều hành cần bảo toàn vốn của cổ đông; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của người lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu Tổng Công ty đã được phê duyệt và các chỉ đạo trong thời gian tới của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Tăng cường hoạt động giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả đối với các công ty thành viên. Xây dựng đội ngũ lao động, đặc biệt là lao động quản lý có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp.

Tiếp đó, Đại hội đã thông qua và thống nhất với những phương án được đưa ra tại Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm soát; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình phê duyệt quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, dự toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Mộc Miên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/viwaseen-xay-dung-ke-hoach-phat-trien-on-dinh-ung-pho-dich-benh-282776.html