VIX dự kiến không chia cổ tức 2010 và đổi tên công ty

Gốc
(Vietstock) - HĐQT CTCP Chứng khoán Vincom (HNX: VIX) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 sắp tới với nội dung không chia cổ tức năm 2010 và và việc đổi tên công ty.

Theo đó, Đại hội sẽ thảo luận việc đổi tên từ CTCP Chứng khoán Vincom thành Công ty Chứng khoán Xuân Thành và chuyển trụ sở về Tòa nhà Handico 7, số 37 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Về hoạt động kinh doanh, HĐQT sẽ trình Đại hội thông qua chỉ tiêu doanh thu 79.8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 45 tỷ đồng, và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1,500 đồng. STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện năm 2010 Kế hoạch năm 2011 1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 300 300 2 Doanh thu Tỷ đồng 76.73 79.8 3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 14.03 60 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp Tỷ đồng 6.58 15 5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 7.45 45 6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 248 1,500

Tin nóng

Tin mới