Nhằm nâng tỷ lệ sở hữu, trong thời gian từ 29/07 đến 27/08/2015, CTCP FTG Việt Nam đăng ký mua 1.2 triệu cp của CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX) theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP FTG Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11,900,000 CP (tỷ lệ 19.61%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3,100,000 CP (tỷ lệ 5.11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,200,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2015.

Thiên Minh