Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc giao dịch của người có liên quan đến Hội đồng quản trị CTCP Nhựa Tân Hóa (HOSE: VKP).

*Tên người giao dịch: Nguyễn Thị Thu Trang. *Mã chứng khoán giao dịch: VKP *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ông Nguyễn Huy Cao An *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty CP Nhựa Tân Hóa. *Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: Con *Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 165,000 cp (chiếm tỷ lệ 2.06%) *Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 51,345 cp (chiếm tỷ lệ 0.64%). *Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 39,150 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 12,195 cp (chiếm tỷ lệ 0.15%) *Mục đích thực hiện giao dịch:Chi tiêu cá nhân. *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 23/10/2009 đến ngày 22/03/2010.