VN ủng hộ việc giải quyết vấn đề Síp qua thương lượng

Việt Nam ủng hộ việc giải quyết vấn đề Síp thông qua thương lượng trên cơ sở các nghị quyết của Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, bảo đảm lợi ích chính đáng của các cộng đồng dân cư tại Síp.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245228/Default.aspx