VNDIRECT tổ chức Đại hội cổ đông

Gốc
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Chi tiết như sau: 1. Thời gian: 8h ngày 23-04-2011 2. Địa điểm: Hội trường tầng 8- Số 1 Nguyễn Thượng Hiền- Hai Bà Trưng- Hà Nội 3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tại ngày 30-03-2011. 4. Nội dung chính: Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Thông qua việc sửa đổi điều lệ; Thông qua phương án huy động vốn; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; và các nội dung khác… 5. Ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Các cổ đông/nhóm cổ đông có điều kiện về ứng cử đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty, kính đề nghị gửi sơ yếu lý lịch, thư ứng cử/đề cử và các hồ sơ liên quan tới Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trước 16h ngày 21-04-2011. * Lưu ý: - Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền. - Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: www.vndirect.com.vn - Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16h ngày 21-04-2011 bằng điện thoại, fax hoặc email. Mọi thông tin xin liên hệ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Người liên hệ: Bà Nguyễn Thu Phương Phòng Nghiệp vụ Email: phuong.nguyenthu@vndirect.com.vn Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền- Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại: (844).3 972 4568 Ext: 4305 Fax: (844). 3 972 4600 TAGS: chung khoan, cong ty chung khoan, dai hoi co dong, co dong, hoi dong quan tri

Tin nóng

Tin mới