VNF: Thiên Hải mua bất thành 100,000 cp

Gốc
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải - Tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải
- Mã chứng khoán: VNF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20,900 CP (tỷ lệ 0.37%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,900 CP (tỷ lệ 0.37%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do diễn biến giá chưa phù hợp.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/01/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/02/2016./.

Tin nóng

Tin mới