(NDHMoney) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc thực hiện quyền mua chứng khoán cho cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG -HOSE).

Cụ thể, 10/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để VNG thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông có 2 cổ phiếu được mua cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 1/6 - 23/6, thời gian đặt mua từ ngày 1/6 - 28/6/2011. Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, thực hiện quyền mua và nộp tiền tại nơi mở tải khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký, thực hiện quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty, số 37 Đường 3/2, phường 8, Tp.Vũng Tàu.