Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư Bất động sản Viên Nam (HOSE: VNI).

*Tên người thực hiện giao dịch: Hồ Diệu Vân *Mã chứng khoán giao dịch: VNI *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Hồ Đắc Hưng *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc *Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: Em gái *Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 2,283,635 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 20,100 cp *Số lượng cổ phiếu đã bán: 19,900 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 200 cp *Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 8/10/2009