VNM: 20/08 GDKHQ nhận cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 20%

Gốc
Ngày 05/08/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 733/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) như sau:

-Ngày giao dịch không hưởng quyền:20/8/2013

-Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2013

-Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013

-Tỷ lệ chi trả: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)

-Thời gian thanh toán: 06/9/2013

HOSE

Tin nóng

Tin mới