Hanoinet - Năm 2007, doanh thu của VNPT đã đạt 45.300 tỷ đồng (~ 2,8 tỷ USD), tăng 14,08% so với năm 2006. Nộp ngân sách Nhà nước 6.917 tỷ đồng, tăng 12,78% so với năm 2006. Năm qua, VNPT đã phát triển mới được 9,88 triệu thuê bao điện thoại (trong đó có 8,8 triệu thuê bao di động).