CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS) công bố BCTC của Công ty mẹ quý 4/2015. Trong đó, doanh thu đạt hơn 1,000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính và bán hàng tăng mạnh khiến lãi ròng của VNS quý 4 chỉ đạt 71 tỷ đồng, giảm 3.4% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2015, doanh thu đạt hơn 4,000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 608 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ. Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng mạnh đẩy lãi thuần giảm hơn 12% cùng kỳ. Tuy nhiên, do lãi khác tăng mạnh, lãi ròng cả năm vẫn đạt 315 tỷ đồng, tăng 3.5% cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch.

VNS: Lai rong 2015 dat 315 ty dong - Anh 1

Trong quý 4/2015, Công ty mẹ đã đầu tư thêm 141 xe mới và thanh lý 222 xe. Tổng xe đầu tư cả năm là 1,152 xe, đạt 109% kế hoạch và thanh lý 805 xe, đạt 115% kế hoạch.

Tài liệu đính kèm:
20160202_20160202 - VNS - KQKD cong ty me quy 4.pdf