(VTC News)- Thấy chị Đ (31 tuổi) đang vác lúa, Lăng xăng xái bảo chị để y vác hộ. Đến đoạn đường vắng, Lăng giở trò đồi bại với chị Đ.