(VTC News) - Thật không ngờ chú voi con này lại có thể "thù hận" lâu như vậy.