Mặc dù vốn cho hộ nghèo vay để xóa đói, giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) hàng năm có tăng nhưng chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của người nghèo.