Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập các trường đại học trên phạm vi toàn quốc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập trường đại học, đồng thời thông báo kết quả xử lý cho chủ dự án đầu tư trong thời gian 20 ngày làm việc.