Tài liệu đính kèm: VPK: Báo cáo tài chính đầy đủ quý IV năm 2009