(ĐTCK-online) Nguồn tin từ CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VSC), năm 2010, DN này đặt kế hoạch tổng doanh thu 687 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 141,8 tỷ đồng, cổ tức chi trả 20%/mệnh giá. Năm 2009, VSC đạt trên 93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

Trong năm 2010, VSC dự kiến phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá trị phát hành tương đương 5% vốn điều lệ (7,5 tỷ đồng theo mệnh giá), giá bán 10.000 đồng/CP. Phát hành CP thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển chưa phân phối và các nguồn quỹ khác. Bên cạnh đó VSC cũng sẽ chào bán CP cho cổ đông hiện hữu với số lượng dự kiến 10 triệu CP với giá bằng giá trị ghi trên sổ sách tại thời điểm phát hành.