Ngày 30/03/2009, Trung tâm GDCK Hà nội nhận được công văn số 142/HĐQT ngày 28/03/2009 của CTCP Vigracera Từ Sơn (MCK: VTS) về Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty. Nội dung như sau: