(CafeF) - Buổi đại hội cổ đông năm 2009 ngày 28/3/2009, cổ đông công ty đến dự chỉ đạt 53,19% tổng số CP có quyền biểu quyết, không đủ điều kiện tiến hành.