Để có doanh nghiệp vào top đầu thế giới

Để có doanh nghiệp vào top đầu thế giới

Đổi mới cần được tiến hành nhanh hơn và đồng bộ hơn để thúc đẩy doanh nghiệp lớn lên, giúp đất nước trở nên...

6 liên quan

Chủ tịch VCCI: 'Tôi đề nghị có một làn sóng cải cách lần thứ 3 trong xây dựng pháp luật kinh doanh'

Chủ tịch VCCI: 'Tôi đề nghị có một làn sóng cải cách lần thứ 3 trong xây dựng pháp luật kinh doanh'

'Trên cơ sở những phát hiện của doanh nghiệp về 25 điểm còn chồng chéo trong các luật, tôi đề nghị có một...

6 liên quan

Địa phương bất lực vì văn bản pháp luật thiếu thống nhất!

Nhiều địa phương bất lực vì văn bản pháp luật thiếu thống nhất, chồng chéo, không biết thực hiện thủ tục nào...

6 liên quan

Phát hiện 25 điểm chồng chéo trong luật, VCCI kiến nghị tạo làn sóng cải cách năm 2020

'Trên cơ sở những phát hiện của doanh nghiệp về 25 điểm còn chồng chéo trong các luật, tôi đề nghị có một...

6 liên quan

Để doanh nghiệp không cô đơn

Năm nay, Công ty ô tô Trường Hải sẽ chỉ nộp khoảng 14.600 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh Quảng Nam, ít hơn 1.000...

6 liên quan

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nêu rõ bộ, ngành nào trì trệ

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp chỉ rõ văn bản của bộ, ngành nào bất hợp lý, cản trở môi trường kinh doanh.

6 liên quan