Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HÓA, GIÁO DỤC VŨ MINH ĐẠO: PHÁT HUY ƯU ĐIỂM, TẬP TRUNG THAM MƯU CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 2023

Khẳng định trong năm 2022, Vụ Văn hóa, Giáo dục đã đảm nhận khối lượng công việc lớn, với yêu cầu cao cả về chất lượng và tiến độ nhưng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực. Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo cho biết trong năm tới, Vụ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy ưu điểm, tập trung tham mưu cho Thường trực Ủy ban thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên cả 3 chức năng.

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG LÀ CÔNG TÁC QUAN TRỌNG, THEN CHỐT TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG

VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HÓA, GIÁO DỤC VŨ MINH ĐẠO: SẴN SÀNG TÂM THẾ CHO ''HỘI THẢO VĂN HÓA NĂM 2022''

VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HÓA, GIÁO DỤC VŨ MINH ĐẠO: CHUYÊN NGHIỆP HÓA TRONG PHỤC VỤ VÀ THAM MƯU GIÚP VIỆC

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo khẳng định trong năm 2022, Vụ Văn hóa, Giáo dục đảm nhận khối lượng công việc lớn nhưng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo khẳng định trong năm 2022, Vụ Văn hóa, Giáo dục đảm nhận khối lượng công việc lớn nhưng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

Sáng tạo, linh hoạt trong triển khai công việc

Phóng viên: Dưới góc độ là đơn vị tham mưu chuyên môn, giúp việc cho Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Ông có thể chia sẻ về khối lượng công việc, các hoạt động mà Vụ đảm nhận trong năm qua?

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo: Năm 2022, Vụ Văn hóa, Giáo dục đảm nhận một khối lượng công việc lớn, với đặc thù cao, phạm vi rộng, nhiều nội dung chuyên sâu với yêu cầu cao cả về chất lượng và tiến độ. Nhận thức rõ điều này, tập thể Vụ đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện, từng bước chuẩn hóa các quy trình làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực.

Về thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, Vụ đã tham mưu cho Thường trực Ủy ban phối hợp với các bộ, ngành liên quan để cung cấp thông tin, giám sát chặt chẽ việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; công tác tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người tại Việt Nam, về biển Đông, hoạt động giáo dục, công tác trẻ em… Tham mưu, xây dựng một số báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội; triển khai, góp ý vào nhiều nội dung quan trọng, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành xin ý kiến (hơn 60 văn bản góp ý, phối hợp thẩm tra).

Về công tác lập pháp, Vụ tham mưu giúp Thường trực Ủy ban thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đặt ra trong chủ trì, phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Một điểm nhấn trong hoạt động lập pháp năm 2022 là Vụ đã tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 với sự đồng thuận cao (90,16%). Dù được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009, song sau gần 15 năm thi hành, Luật Điện ảnh năm 2006 đã bộc lộ nhiều thiếu sót, bất cập. Vì vậy việc Luật Điện ảnh năm 2022 được ban hành với nhiều cơ chế, chính sách mới sẽ khuyến khích, thu hút hơn nữa các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia sản xuất, phổ biến phim, góp phần từng bước xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy phát triển điện ảnh, du lịch và các ngành dịch vụ liên quan.

Ngoài ra, Vụ đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quyền trẻ em; xây dựng báo cáo nghiên cứu, rà soát 3 văn bản hiện hành là Luật Giáo dục đại học, Luật Di sản văn hóa, Luật Báo chí; nghiên cứu, xây dựng mới dự án luật điều chỉnh về nhà giáo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về công tác giám sát, Vụ đã chủ động, trách nhiệm tham mưu cho Thường trực Ủy ban triển khai, hoàn thành kế hoạch giám sát với nội dung giám sát bao quát toàn diện các lĩnh vực của Ủy ban như: Tham mưu cho Thường trực Ủy ban nghiên cứu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng, ban hành Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 về hoạt động chất vấn trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, trong đó nhiều kiến nghị đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện; Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng, ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát và triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Tham mưu cho Ủy ban tổ chức giám sát tổng hợp về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền thông, tín ngưỡng, tôn giáo, du lịch, thể thao, thanh niên, trẻ em trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa; thành lập 3 Đoàn giám sát chuyên đề về các nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin truyền thông, giáo dục mầm non và giáo dục đại học; tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ và việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022, phương hướng công tác năm 2023; tổ chức 2 Phiên giải trình“Về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với giáo viên mầm non, phổ thông và vấn đề dạy học trong bối cảnh COVID-19”. Bên cạnh đó, Vụ còn tổ chức các hoạt động khảo sát chuyên đề thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, tập trung vào các nội dung quan trọng, mang tính cấp thiết, thời sự như: thi hành Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, phòng, chống đuối nước trẻ em; văn hóa, du lịch, tín ngưỡng, tôn giáo…

Về đề xuất, kiến nghị các vấn đề quan trọng và hoạt động thường kỳ, Vụ đã tham mưu giúp Thường trực Ủy ban tổ chức 2 hội thảo, diễn đàn chuyên đề với quy mô lớn, đạt chất lượng cao, được dư luận ghi nhận, đánh giá tốt là Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” và Diễn đàn thanh niên 2022 với chủ đề “Đào tạo nghề cho Thanh niên”. Ngoài ra, một số sự kiện khác như Hội nghị Tự chủ đại học, Hội nghị “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường”; Tọa đàm “Chất lượng giáo dục đại học”… cũng đều tạo được ảnh hưởng tích cực đối với truyền thông và dư luận xã hội.

Vụ cũng chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, hỗ trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tham dự các hội nghị, hội thảo, các chương trình làm việc do Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành liên quan tổ chức.

Nhìn lại toàn bộ khối lương công việc đã thực hiện trong năm vừa qua, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức nhưng có thể khẳng định Vụ Văn hóa, Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ; sáng tạo, linh hoạt trong triển khai công việc, tham mưu cho Thường trực Ủy ban thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Đoàn kết, trách nhiệm, phát huy năng lực của từng thành viên

Phóng viên: Trong năm qua, cùng với nhiều Hội thảo lớn về giáo dục, trẻ em…, Ủy ban còn vừa tổ chức rất thành công Hội thảo Văn hóa 2022 với quy mô quốc gia cùng sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo giới chuyên gia, nghệ sĩ, nhân dân và cử tri cả nước, tạo được những hiệu ứng truyền thông rất tích cực. Ông có thể chia sẻ một vài suy nghĩ của mình khi nhận nhiệm vụ tham mưu tổ chức một sự kiện lớn như thế này?

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo: Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), được sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh và một số cơ quan liên quan (Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Văn phòng Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ) tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Chúng tôi xác định đây là sự kiện lớn của Ủy ban, của Quốc hội cả về nội dung, tính chất và quy mô; là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Vụ trong năm 2022. Được trực tiếp tham mưu tổ chức Hội thảo lớn như vậy là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm và áp lực không nhỏ với tập thể Vụ Văn hóa, Giáo dục. Từ kinh nghiệm của cá nhân, của Vụ trong tổ chức các sự kiện của Ủy ban những năm trước đây, tập thể Lãnh đạo Vụ đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo; huy động tối đa công chức của Vụ, phân công công việc chi tiết, khoa học; bám sát, theo dõi, giám sát tiến độ thường xuyên; kịp thời chỉ đạo, định hướng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Trong cả quá trình chuẩn bị Hội thảo, tập thể Vụ luôn giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường của từng thành viên, chủ động, sáng tạo áp dụng phương thức làm việc phù hợp để tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan đồng chủ trì để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Hội thảo.

Hội thảo Văn hóa 2022 đã diễn ra sôi nổi, trí tuệ, sâu sắc, trách nhiệm và thành công tốt đẹp, nhận được sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cũng như các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền

Phóng viên: Là một trong những đơn vị rất chú trọng công tác truyền thông cho các hoạt động của Ủy ban phụ trách, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối với các hoạt động của Quốc hội nói chung và của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nói riêng?

Từ trước đến nay, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Lãnh đạo Vụ Văn hóa, Giáo dục đều xác định công tác tuyên truyền đối với các hoạt động của Quốc hội nói chung và của Ủy ban nói riêng là kênh rất quan trọng để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân; truyền tải chính sách, pháp luật tới cử tri và nhân dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; góp phần thúc đẩy sự tham gia ý kiến của cử tri cũng như tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tự giác thực hiện các quyết sách của Quốc hội. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp cử tri có điều kiện theo dõi, hiểu rõ và sâu hơn về các hoạt động của Ủy ban, nâng cao nhận thức, sự quan tâm của người dân đối với hoạt động của Quốc hội nói chung và các lĩnh vực Ủy ban phụ trách nói riêng.

Vì vậy trong những năm qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục luôn chú trọng và đổi mới công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Quốc hội (Truyền hình Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Quốc hội và Báo Đại biểu Nhân dân) và các cơ quan báo chí khác trong việc thông tin một cách thường xuyên, toàn diện về các hoạt động của Ủy ban, từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cử tri và nhân dân về lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Tiếp tục tập trung tham mưu các nhiệm vụ trọng tâm trên cả 3 chức năng

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ thêm về dự kiến kế hoạch cũng như các nhiệm vụ trọng tâm lớn của Vụ trong năm 2023?

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo: Kế thừa và phát huy ưu điểm, kết quả đạt được trong năm qua, năm 2023, Vụ Văn hóa, Giáo dục sẽ tiếp tục tập trung tham mưu cho Thường trực Ủy ban thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên cả 3 chức năng.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo cho biết trong năm 2023, Vụ sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, tập trung tham mưu hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên cả 3 chức năng

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo cho biết trong năm 2023, Vụ sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, tập trung tham mưu hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên cả 3 chức năng

Về công tác lập pháp, tham mưu Ủy ban chủ trì thẩm tra các kiến nghị về xây dựng pháp luật, các dự án luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; thẩm tra các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh giai đoạn 2023-2025 như Luật điều chỉnh về nhà giáo; Luật Di sản văn hóa, Luật Báo chí…. Đồng thời tham gia ý kiến vào các dự án luật do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra theo đúng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Về công tác giám sát, khảo sát, Vụ sẽ tham mưu cho Ủy ban chủ trì giúp Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; giám sát tổng hợp việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực Ủy ban phụ trách tại hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương; giám sát 4 chuyên đề (Thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ; Thực hiện chính sách, pháp luật về đội ngũ nhà giáo; Thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư các nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản); khảo sát 4 chuyên đề (Thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa; Hoạt động của mô hình thanh niên xung phong hiện nay; Thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; Thực hiện chính sách, pháp luật về quảng cáo); tổ chức Phiên giải trình “Về công tác đầu tư, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao” và giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan.

Về đề xuất, kiến nghị các vấn đề quan trọng, Vụ tiếp tục tham mưu giúp Ủy ban tổ chức 2 hội thảo thường niên là Hội thảo Giáo dục với chủ đề “Chất lượng giáo dục đại học”; Hội thảo Văn hóa với chủ đề “Văn hóa đọc, xuất bản phẩm và nhu cầu học tập suốt đời trong Kỷ nguyên số”. Ngoài ra còn có một số hoạt động khác như 2 hội thảo chuyên đề về “Giáo dục tại Đồng bằng sông Cửu Long”, “Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số”; Diễn đàn về phát triển toàn diện trẻ em dưới 6 tuổi…

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Phương – Nghĩa Đức