Vượt lên thực khó…

Gốc
Tôi cảm thấy trí tuệ mình hạn chế biết bao. Tôi cảm thấy có một tâm điểm nào đó mà tôi luôn xoay quanh. Tôi cảm thấy nó như bò cảm thấy dây trói. Tôi càng náo động, càng cuống quýt chạy quanh cái cọc của mình, sợi dây cột tôi càng ngắn lại. Tôi cứ quay hoài như thế, tôi đã ăn sạch mọi thứ quanh tôi, nhưng tôi không thể ra xa hơn được.

Tin nóng

Tin mới