VUSTA góp nhiều ý kiến về Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có nhiều ý kiến về việc triển khai Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo.

Ngày 8/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

 TSKH Phan Xuân Dũng chủ trị Hội nghị.

TSKH Phan Xuân Dũng chủ trị Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, theo Kết luận số 35-KL/TW, các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đã được hình thành, bổ sung và phát triển qua nhiều giai đoạn; cơ bản bảo đảm được sự ổn định và đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ của Đảng. Tuy nhiên, do chưa có quy định tổng thể, đồng bộ về chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều thứ bậc, nên việc vận dụng chức vụ tương đương trong sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ còn nhiều bất cập... Do vậy, cần thiết phải rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sau khi xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 35 ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Qua Hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị để tích cực triển khai Kết luận 35 hiệu quả.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Tham gia đóng góp ý kiến, ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương cho rằng cần bổ sung cấp “Vụ trưởng và tương đương”, bậc 3: chức danh, chức vụ “Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh”; Bổ sung cấp “Phó Vụ trưởng và tương đương”, bậc 3: chức danh, chức vụ “Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh”.

Theo ông Thông, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức chính trị -xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”. Như vậy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố không phải là hội.

Mặt khác Liên hiệp Hội được Tỉnh ủy Quyết định thành lập Đảng đoàn. Trong Kết luận số 35-KL/TW cần phân biệt cụ thể: Những Hội, Liên hiệp Hội có Đảng đoàn và không có Đảng đoàn; Hội, Liên hiệp Hội có các đơn vị thành viên là cấp tỉnh khác với các Hội, Liên hiệp Hội có các đơn vị thành viên là cấp huyện, thành phố, thị xã (VD: Liên hiệp Hội khác với Hội Luật gia, Hội Đông y…).

Về việc triệc triển khai, thực hiện Kết luận 35-KL/TW, ông Thông đề nghị xem xét quy định các chức danh, chức vụ lãnh đạo; các chế độ, chính sách của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo thực hiện như các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương theo quy định hiện hành. Ngoài ra, đối với văn bản hướng dẫn thực hiện Kết luận 35-KL/TW cần đưa riêng 2 đối tượng là có Đảng đoàn và không có Đảng đoàn.

Ông Hoàng Văn Tuyển, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ cho rằng, Kết luận số 35- KL/TW còn thiếu một số chức danh như: Ở Trung ương, thiếu chức danh Phó Trưởng ban các Hội quần chúng ở Trung ương. Ở cấp tỉnh, chỉ có quy định chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương của cơ quan, đơn vị thuộc các đơn vị trực thuộc hội, liên hiệp hội là bậc 3; Không có quy định cho chức danh Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký, Trưởng các phòng, ban của các Hội cấp tỉnh được giao biên chế. Do đó, ông Hoàng Văn Tuyển đề nghị xem xét, bổ sung.

Ông Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk cũng nhiều lần khẳng định VUSTA là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam giống như các đoàn thể chính trị - xã hội khác. Điều này được thể hiện qua rất nhiều Quyết định, Chỉ thị, Thông báo, văn bản chính thống của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, từ trước đến nay về địa vị pháp lý, tính chất, vai trò và công tác tổ chức, cán bộ của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng giống như (hoặc tương đương) các đoàn thể chính trị - xã hội và ban, bộ, ngành ở Trung ương. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng tương tự như vậy (tương đương với các ban, sở, ngành) của tỉnh).

Do đó, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đề nghị: Kết luật 35/TW cần xác định rõ Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Trung ương tương đương với Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương (cấp các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, bậc 2); Các Phó Chủ tịch tương đương với Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương (cấp các chức danh thuộc diện Ban Bí thư quản lý, bậc 2); Tổng Thư ký tương đương với cấp Phó Tổng cục trưởng và tương đương (bậc 2); Phó Tổng thư ký; trưởng phòng, ban tương đương với Vụ trưởng và tương đương (bậc 3); Phó trưởng phòng, ban tương đương với Phó Vụ trưởng và tương đương (bậc 2)...

Kết luận tại Hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng hoan nghênh các ý kiến đóng góp thẳng thắn, thực tiễn phù hợp với tình hình hoạt động của các Liên hiệp hội địa phương và tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, đội ngũ trí thức. Chủ tịch VUSTA cho biết sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến để báo cáo cấp trên.

Thiên Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/vusta-gop-nhieu-y-kien-ve-ket-luan-so-35-kltw-cua-bo-chinh-tri-1722372.html