Từ số 42 đến số 50 năm 2007, Sài Gòn Tiếp Thị đã lược đăng nhiều kỳ cuốn sách Hiệu ứng Wal-Mart của Charles Fishman.