WB tài trợ phát triển giao thông đường thủy Bắc Bộ

Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ tài trợ cho Việt nam 170 triệu USD để triển khai dự án “Phát triển giao thông vận tải đồng bằng Bắc Bộ”.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/275937/Default.aspx