Trang web này cung cấp các thông tin chương trình của WHO ở VN; thông tin và cung cấp các lời khuyên liên quan tới những vấn đề y tế, bệnh dịch và tình huống khẩn cấp.