Theo phương án Cơ bản, tăng trưởng GDP năm 2008 của Việt Nam sẽ đạt 8%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 22%, tăng trưởng đầu tư cố định đạt 10,08%.