(ĐTCK-online) UBCK vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS). Theo đó, WSS được chào bán 19,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá 198 tỷ đồng.

Theo phương án, WSS sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 16,8 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, WSS phát hành cho thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty 2,2 triệu cổ phiếu, mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Và phát hành cho CBCNV 800.000 cổ phiếu, mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp cổ phiếu chào bán cho các đối tượng trên không hết, HĐQT sẽ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho các đối tượng nêu trên. Thời chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 8h ngày 22/10/2009, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần từ ngày 22/10/2009 đến ngày 5/11/2009.