TTO - “Xã hội hóa (XHH) là giải pháp tăng nguồn lực cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân (CSSKND), nhưng mục tiêu cuối cùng là để tăng mức hưởng thụ của mọi người dân về mặt sức khỏe (từ nhóm người có công, nhóm có nguy cơ thiệt thòi, cho đến nhóm có khả năng chi trả và có yêu cầu cao…).