Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xã luận: Vững bước đi tới tương lai

Hôm nay (3-2-2023) kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong mỗi người dân đất Việt càng thêm phấn khởi, tự hào về Đảng ta-một Đảng cách mạng chân chính, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

Đảng luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân giành nhiều kỳ tích, thắng lợi vĩ đại, tạo nên những mốc son hào hùng của thời đại, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đảng làm rạng rỡ lịch sử dân tộc và đất nước Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Ảnh minh họa / Vietnam+

Ảnh minh họa / Vietnam+

Trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đưa ra những quyết sách có ý nghĩa bước ngoặt, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lịch sử. Đảng lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành chính quyền, đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Thực tiễn đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Những năm gần đây, Đảng tiếp tục tự đổi mới, tự làm mới mình để hoàn thành ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Đảng đã tập trung cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có tiến bộ; việc ngăn chặn, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý tiêu cực, sai phạm, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có chuyển biến rõ nét.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy truyền thống yêu nước, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn, kết quả nổi bật. Đảng lãnh đạo đất nước vừa tập trung phòng, chống và kiểm soát tốt dịch Covid-19; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; củng cố ngày càng vững chắc và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian tới, đất nước và sự nghiệp cách mạng tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức mới, cần sự quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đặc biệt, năm 2023 là năm bản lề, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Tự hào với những thắng lợi, thành tích, chiến công, hướng tới tương lai tươi sáng đòi hỏi Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong, coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo.

Đảng phải tăng cường hơn nữa mối liên hệ mật thiết với nhân dân; là hạt nhân quy tụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia, dân tộc; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Quân đội tỏ rõ sự trung thành với Đảng, hiếu nghĩa với nhân dân, không ngừng lớn mạnh, viết nên trang sử hào hùng, đầy ắp chiến công chói lọi. Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển. Để Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục giữ vững lập trường, bản chất giai cấp công nhân, phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng Quân đội, đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

QĐND