ND- Xác định vấn đề khoa học và công nghệ (KH và CN) là khâu  khởi đầu quan trọng, giúp hình thành các đề tài, dự án nghiên cứu - triển khai. Thế nhưng, trên thực tế, tỷ lệ các đề xuất đáp ứng được yêu cầu, được chấp nhận đưa vào danh mục các đề tài, dự án lại rất thấp, nhất là ở các địa phương. Vậy,  làm thế nào để xác định "trúng" các vấn đề KH và CN  từ thực tiễn.