Hỏi:

small_5236.jpg Công ty tôi thực hiện việc lắp đặt, xây dựng các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản cho một số doanh nghiệp trong khu chế xuất. Chúng tôi phải thực hiện những thủ tục gì để hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu ra là 0%? Trong khi xây dựng chúng tôi đã dùng nhờ điện, nước sinh hoạt của chủ đầu tư nhưng các chi phí này không có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thì có được tính vào chi phí hợp lý không? Căn cứ để hạch toán vào chi phí hợp lý là gì? Công ty tôi thực hiện việc lắp đặt, xây dựng các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản cho một số doanh nghiệp trong khu chế xuất. Chúng tôi phải thực hiện những thủ tục gì để hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu ra là 0%? Trong khi xây dựng chúng tôi đã dùng nhờ điện, nước sinh hoạt của chủ đầu tư nhưng các chi phí này không có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thì có được tính vào chi phí hợp lý không? Căn cứ để hạch toán vào chi phí hợp lý là gì? Hỏi: Để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%, hàng hóa dịch vụ xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục quy định tại khoản d, điểm 1, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng. Cụ thể như sau: có hợp đồng thương mại ký với các công ty trong khu chế xuất; hồ sơ hải quan có xác nhận của cơ quan hải quan; hóa đơn giá trị gia tăng cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất; thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp trong quá trình thi công xây dựng, công ty đã dùng nhờ điện, nước sinh hoạt của chủ đầu tư. Vì ngành điện nước chỉ ký hợp đồng cung cấp điện, nước với chủ đầu tư thì khi trả tiền điện, nước này, công ty yêu cầu chủ đầu tư lập hóa đơn. Nội dung hóa đơn ghi sản lượng tiêu thụ, đơn giá và thuế giá trị gia tăng tương ứng bằng với số tiền chủ đầu tư đã trả cho ngành điện, nước. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn này để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp những chi phí này không có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thì không được tính vào chi phí hợp lý (căn cứ theo quy định tại điểm 3, điều 6, chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhâhp doanh nghiệp). Căn cứ để hạch toán vào chi phí hợp lý là các khoản chi phí có hóa đơn, chứng từ hợp lệ được quy định tại điều 5, chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nói trên.