Xây dựng nhà học, nhà văn hóa, khu nội trú, cung cấp thiết bị trường học, hạ tầng kỹ thuật