(VOV) - Chiều 26/3, tại Hà Nội, Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập (Ban IDEA) tổ chức họp báo giới thiệu “Chương trình tài trợ nhỏ” trong khuôn khổ dự án “Xây dựng cuộc sống hòa nhập cho người khuyết tật- BUILD”.

Theo bà Nguyễn Hồng Oanh, đại diện Ban IDEA, đây là chương trình hỗ trợ các nhóm/Hội của Người khuyết tật, nhóm/Hội cha mẹ trẻ khuyết tật trong việc xây dựng mạng lưới mạnh, nâng cao vị thế của người khuyết tật (NKT) tại địa phương thông qua các dự án quy mô nhỏ. Chương trình sẽ khuyến khích các tổ chức NKT thuộc vùng dự án là: Thái Nguyên, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng xây dựng các sáng kiến phát triển phong trào NKT tại địa phương. Theo đó, từ nay đến tháng 5/2010, Ban IDEA sẽ triển khai từng bước, khuyến khích các ý tưởng/sáng kiến, hỗ trợ kỹ thuật các nhóm hiện thực hóa các ý tưởng/sang kiến thành những chương trình hành động, dự án. Ban IDEA sẽ thành lập một Tiểu ban để lựa chọn các chương trình, dự án để hỗ trợ tài chính thực hiện. Dự án BUILD do Quỹ hỗ trợ của Cộng hòa Ai Len tài trợ, từ tháng 7/2009 đến năm 2012, được thực hiện do 3 tổ chức IDEA, VSO và DRD. Mục tiêu của dự án là đảm bảo quyền của NKT được công nhận và cuộc sống của họ được cải thiện về kinh tế, xã hội và văn hóa. Một trong những mục tiêu quan trọng mà dự án hướng tới là “Xây dựng được các mạng lưới và đại diện tiêu biểu của các tổ chức Hội NKT, cải thiện được các dịch vụ dựa vào đối tác và đại diện cho tiếng nói của NKT ở cấp quốc gia và các tỉnh, thành phố vùng dự án. Thông qua “Chương trình tài trợ nhỏ”, Ban IDEA mong muốn được hỗ trợ các Hội, nhóm của NKT trong vùng dự án gồm: Thái Nguyên, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng./. PV