UBND tỉnh Bình Định ngày 26.11 làm lễ khởi công xây dựng công trình Đàn tế trời đất tại núi Ấn thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, H.Tây Sơn.

Công trình nằm trên khu đất 46 ha, gồm các hạng mục đàn tế trời đất, đền ấn và các công trình phụ trợ, tổng kinh phí 43 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày giỗ vua Quang Trung năm tới, 14.9.2012. Tương truyền trước khi dấy binh khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, ba anh em nhà Tây Sơn đã lên núi này lập đàn tế xin trời đất trao ấn và kiếm lệnh.

Trần Thị Duyên