Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 6/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ.

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức của ngành Nội vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Phân cấp triệt để trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các Bộ, ngành, địa phương. Tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp gắn với việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ…

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, ngày càng thực chất; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai quyết liệt, tuân thủ pháp luật…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, Bộ, ngành Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian; tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực;

Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương;

Ngành Nội vụ cũng sẽ nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã) phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xử lý những bất cập phát sinh trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, giảm thủ tục, phiền hà và tăng sự hài lòng của Nhân dân…

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ các địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất các giải pháp về đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn ngành Nội vụ tập trung cao cho việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực ngành; Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với các bộ và địa phương hoàn thành có chất lượng 1 dự án Luật, 16 Nghị định, 15 Thông tư và 31 Đề án, văn bản quan trọng trong kế hoạch; kiên quyết không để chậm trễ, chất lượng thấp.

Đồng thời, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn chặt với tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bám sát Nghị quyết số 18, 19 Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 56 của Quốc hội, các Nghị định Chính phủ để tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với sớm ban hành Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tiếp tục rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng xã hội hóa dịch vụ công ở những nơi có điều kiện.

Bên cạnh đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền giao biên chế công chức, viên chức cả giai đoạn 2022 - 2026 trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và giao biên chế của cấp có thẩm quyền. Bảo đảm giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN đến 2026 so với năm 2021.

Cạnh đó, tiếp tục rà soát, xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025; phối hợp đánh giá thực trạng hoạt động của chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố để sửa đổi toàn diện Nghị định số 34 của Chính phủ; hướng tới thực hiện liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, tỉnh; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, vận hành của mô hình chính quyền đô thị tại 3 địa phương (thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ Trung ương đến địa phương; tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 76 của Chính phủ…

Phương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xay-dung-de-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-giai-doan-2022-2025-142698.html