Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của các Luật mới có hiệu lực

Gốc
UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản 5217/UBND-NC yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND và UBND Thành phố phù hợp với quy định của các Luật mới có hiệu lực.

Công văn nêu rõ, năm 2016, có nhiều VBQPPL thay đổi: Luật Tổ chức chính quyền địa phương (có hiệu lực ngày 01/01/2016), Luật ban hành VBQPPL (có hiệu lực ngày 01/07/2016), Luật Ngân sách nhà nước (có hiệu lực kể từ năm ngân sách 2017), Luật phí và lệ phí (có hiệu lực ngày 01/01/2017)... Để hoàn thiện hệ thống VBQPPL của Thành phố phù hợp với các văn bản pháp luật mới, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Từ nay đến hết tháng 12/2016, Giám đốc các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện việc soạn thảo các VBQPPL của Thành phố cần sửa đổi, bổ sung thay thế thuộc ngành mình quản lý, đảm bảo tuân thủ về trình tự, thủ tục ban hành theo quy định tại Luật ban hành VBQPPL. Đặc biệt, đối với nhóm văn bản liên quan đến Luật ngân sách năm 2015, Luật Phí và lệ phí năm 2015, việc xây dựng dự thảo văn bản phải đảm bảo tiến độ. Đơn vị chủ trì phải chủ động phối hợp với các Ban của HĐND và các cơ quan liên quan xây dựng, trình HĐND thông qua các Nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, thay thế để phù hợp với thời điểm có hiệu lực của Luật (ngày 01/01/2017).

Giao Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện đúng tiến độ; thực hiện việc thẩm định hồ sơ ban hành VBQPPL theo quy định, báo cáo UBND Thành phố.

PV

Tin nóng

Tin mới