QĐND - Tại Hải Phòng, Tổng cục Kỹ thuật vừa tổ chức quán triệt, triển khai Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tổng kết công tác tiêu chuẩn hóa quân sự giai đoạn 1991-2009. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự.

Hơn 200 đại biểu là chủ nhiệm kỹ thuật, trưởng ngành tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng của các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, các chuyên ngành kỹ thuật; giám đốc, phụ trách KCS một số nhà máy, xí nghiệp sản xuất, sửa chữa VKTBKT cấp chiến lược trong toàn quân được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng quốc phòng. Đến nay, Tổng cục Kỹ thuật đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân xây dựng gần 1.200 tiêu chuẩn quân sự cấp Bộ, hơn 4.000 tiêu chuẩn quân sự cấp cơ sở. Hệ thống tiêu chuẩn quân sự được xây dựng, triển khai áp dụng đã góp phần tích cực trong việc duy trì, từng bước nâng cao chất lượng VKTBKT và sản phẩm quốc phòng... TRUNG KIÊN