Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Gốc
Bộ NN-PTNT vừa ban hành Công văn số 9344/BNN-TCCB về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ NN-PTNT, đề nghị các đơn vị triển khai xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của đơn vị và đề xuất các nội dung cải cách hành chính chung của Bộ và gửi về Văn phòng Thường trực cải cách hành chính 01 bản chính và file theo địa chỉ email: vanphongcchc@mard.gov.vn trước ngày 10/12/2017 để tổng hợp.

Đối với các đơn vị được Bộ giao đầu mối phụ trách lĩnh vực, ngoài việc xây dựng kế hoạch của đơn vị theo quy định có trách nhiệm tham mưu, đề xuất nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2018 của Bộ thuộc lĩnh vực đơn vị mình phụ trách, gửi về Văn phòng thường trực Cải cách hành chính trước ngày 20/11/2017 để tổng hợp chung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ.

ĐĂNG QUÂN