Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng mô hình thư viện cơ sở vùng biên giới, trung du miền núi phía Bắc

Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) vừa được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án 'Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045' để trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2023.

Việc phát triển văn hóa đọc tới trẻ em miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ảnh: T.L

Cụ thể, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2940/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 1.8.2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị.

Quyết định được ban hành nhằm mục đích triển khai công tác nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ để tạo sự thống nhất trong nhận thức ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Đồng thời đổi mới tư duy phát triển và đẩy mạnh quyết tâm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về nhiệm vụ xây dựng và phát triển vùng; nhất là về liên kết vùng, quan hệ đối ngoại, cơ chế chính sách đặc thù, phân bổ nguồn lực, nguồn nhân lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng; giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại vùng, các vấn đề liên ngành, liên vùng. Bên cạnh đó, C=chủ động phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng nhiều hình thức, phương thức truyền thông đa dạng, tạo nhận thức sâu sắc về cơ hội, thách thức, cũng như yếu tố tiềm năng, vị thế của vùng để tiếp tục tạo sự bứt phá của vùng trung du và miền núi phía Bắc trong giai đoạn tiếp theo.

Căn cứ 5 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và 3 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2045, 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Bộ VHTTDL đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ. Trong đó, Vụ Thư viện được giao nhiệm vụ hoàn thành Đề án “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023.

NHẬT ANH