Xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”

Gốc
(VOH) - Với mục tiêu chung: Xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, UBND quận Gò Vấp vừa đề ra 8 mục tiêu.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2015 có trên 70% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp quận đến cấp phường xây dựng và được phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng tuyển và thi nâng ngạch công chức; thí điểm đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng ban theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường theo quy định.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, UBND quận Gò Vấp sẽ tiếp tục thực hiện các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức; đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp quận, cấp phường, thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên toàn địa bàn quận.

Tin nóng

Tin mới