Xây dựng, sửa chữa cầu tại một số tỉnh trong nước.