Ngoài Suối khoáng nóng Tây Viên, suối Nước Mát - Đèo Le, mới đây, thêm một thắng cảnh tự nhiên khác của huyện Quế Sơn là Suối Tiên (thuộc xã Quế Hiệp), cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt để trở thành khu du lịch sinh thái.