Xây dựng thể chế văn hóa là vấn đề hàng đầu

Gốc
(NLĐ)- “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam” là chủ đề của hội thảo do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức ngày 17-4 tại Hà Nội. Đây là nội dung chính của kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010

Hội thảo nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, phục vụ thiết thực việc tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Nội dung hội thảo còn phục vụ cho việc chuẩn bị hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo TTXVN, phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã đề cập các nội dung quan trọng: Văn hóa và các quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường; văn hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa trong Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đời sống văn hóa ở nước ta sẽ càng diễn ra sôi động, đa dạng và phức tạp. Do vậy, việc xây dựng thể chế văn hóa để bảo đảm phát huy vai trò của chính trị đối với phát triển văn hóa là vấn đề quan trọng hàng đầu.

Tin nóng

Tin mới