Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Thành ủy, UBND, HĐND, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề: 'Vận dụng sáng tạo'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam', xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.'

Tham dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo khoa học, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết: Thực tiễn hơn 90 năm qua cho thấy, Thủ đô Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng bộ Thành phố, nhất là sau 35 đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện: Từ kinh tế, văn hóa xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và đối với công cuộc đổi mới đất nước; thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu hội thảo tập trung thảo luận về việc quán triệt đầy đủ, sâu sắc hệ quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII, nhất là quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đồng thời, khai thác, vận dụng sáng tạo những giá trị to lớn, cốt lõi trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đề xuất những giải pháp cơ bản, phù hợp thực tiễn Thủ đô, góp phần đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra, xây dựng và phát triển Thủ đô của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại hội thảo.

Bám sát những gợi ý và sự dẫn dắt của đoàn chủ tịch, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tham gia hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến phát biểu có chất lượng cao, bàn bạc kỹ càng về vấn đề vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thông qua các ý kiến, hội thảo khoa học đã nhìn nhận, phân tích, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển.

Đồng thời làm sáng tỏ việc Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt những vấn đề lý luận của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trên cơ sở đó nhận thức đúng tầm quan trọng của Đảng bộ Thành phố trong sự phát triển của cả nước; xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/xay-dung-thu-do-ngay-cang-giau-dep-van-minh-hien-dai-681180