Xây dựng thương hiệu: Không để “mất bò mới lo làm chuồng”

Hanoinet- Trong thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị “đánh cắp” thương hiệu ở thị trường nước ngoài khi không được đăng ký, bảo hộ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=30810