Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn mới

Gần 7.700 công trình, đề tài, sáng kiến thanh niên được tuổi trẻ ngành công nghiệp quốc phòng thực hiện thành công trong 5 năm qua, mang lại hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là thông tin được khẳng định tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào sáng nay.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xay-dung-va-phat-trien-cong-nghiep-quoc-phong-trong-giai-doan-moi-47553.htm